323123123323123123

Anonsai

sausio_13 laisves_gyneju_d._2018 SAUSIO13-Plakatas

Vizija ir misija

Viešoji įstaiga Trakų kultūros rūmai yra pelno nesiekianti Trakų rajono savivaldybės įstaiga. Trakų kultūros rūmų steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba. Trakų kultūros rūmų įstaigos tinklą sudaro: centras ir 7 padaliniai ( Aukštadvario, Onuškio, Grendavės, Dusmenų, Tiltų, Paluknio, Senųjų Trakų). Trakų kultūros rūmai yra juridinis asmuo,  turintis savo antspaudą, pavadinimą, nuostatus. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Viešosios įstaigos Trakų kultūros rūmai įstatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. S-319, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, LR Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu,  LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, LR Kultūros centrų įstatymas, Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais dokumentais, bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

 
ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS

Organizuoja mėgėjų meno ir profesionalaus meno renginius, parodas;
Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;
Rengia regionų kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu;
Saugo, skleidžia ir perduoda iš kartos į kartą kultūrines ir vietos tradicijas;
Rūpinasi bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu;
Puoselėja, turtina ir saugoja krašto kultūrinį savitumą, bendrąją ir etninę kultūrą;
Padeda susipažinti su profesionalaus meno vertybėmis, literatūra, muzika, daile, fotografija, teatru, šokiu;
Puoselėja ir skatina meno mėgėjų, tautodailės, meno kolektyvų veiklą ir gyvybingumą;
Siekia integruotis į įvairius respublikinius ir tarptautinius projektus;
Rūpinasi Trakų rajono kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje.

 

MISIJA

Trakų kultūros rūmai inicijuoja ir užtikrina lietuvių nacionalinės kultūros tapatumą, rūpinasi moderniosios kultūros vystymu, puoselėja Trakų krašto kultūrinį savitumą, vykdo kultūros mainus su užsienio šalimis, siekia sudaryti patogias sąlygas laisvai kultūros raiškai, kultūros plėtrai rajone. Tenkina vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius.

 

VIZIJA

Patrauklus visuomenei ir kultūros vartotojui, tautos kultūros tradicijas ir modernųjį meną puoselėjantis kultūros centras, formuojantis gerą rajono įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. Įstaiga, kokybiškai tenkinanti šiuolaikinio vartotojo bei visiem socialiniams sluoksniams priklausančių bendruomenės gyventojų kultūrinius poreikius. 

ENPI tarptautinis projektas

Untitled

Rekvizitai

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI

Viešoji įstaiga, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 303212890

Vytauto g. 69,

LT-21110 Trakai,

tel., faks. 370 528 55 299,

mob. tel. 370 612 20 876 

el. p. trakurumai@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT854010051001872906
Bankas AB DnB bankas, Lietuva
Banko kodas 40100